Zuidrand

De Zuidrand bestaat uit twee nieuwe woongebieden tussen de Kerkstraat/Bergstraat en de Nieuwe Leij. Daar staan nu nog de beeldbepalende industriecomplexen van de Havep en Van Besouw. We koesteren die 'stoere' industriële uitstraling én het prachtige natuurgebied aan onze zuidgrens. Er zijn circa 350 woningen gepland,  die vanaf 2020/2021 in fases gebouwd worden. De gemeente is regisseur en kadersteller voor betrokken partijen maar heeft geen rol in de verkoop, zie daarvoor de website van Zuidrand Goirle.

De gemeente Goirle is van oudsher bekend om haar textielindustrie. Aan de zuidrand van Goirle, tegen het dal van de Leij, liggen twee voormalige textielfabrieken: Van Besouw en Van Puijenbroek. De textielindustrie is van grote invloed geweest op de groei van Goirle. De industrie had een aanzuigende werking en steeds meer arbeiders kwamen naar Goirle. De kleine kern groeide daardoor uit tot een dorp.  Het Beekdal met de Leij was een uitstekende plek voor de industrie om zich te vestigen in verband met het stromende water. Drie grote fabrieken werden op deze plek opgezet: Van Enschot, Van Puijenbroek en Van Besouw.

Met name Jan van Besouw stond bekend als een zeer sociale werkgever. Hij verbeterde arbeidsomstandigheden en voerde sociale vernieuwingen door. Een voorbeeld is de oprichting van een corporatie die het welzijn van de arbeiders bevorderde, onderwijs stimuleerde en drankmisbruik bestreed. Daarnaast was hij vernieuwend en haalde bijvoorbeeld Benno Premsela binnen voor het ontwerp van de tapijten. Hij heeft in de jaren vijftig veel voor Goirle betekend op sociaal en cultureel vlak. Het is niet voor niets dat midden in het dorp het Cultureel Centrum Jan van Besouw ligt.

We hebben samen met betrokken partijen een visie voor het gebied gemaakt. Ook in de uitwerking van de visie werken we nauw samen, bewaken we kaders en stimuleren we de samenwerking. Voordeel  van deze vorm van samenwerken is dat het vroeg duidelijk wordt wat wel en niet kan (kaders), en dat de verschillende partijen actief zoeken naar hun gezamenlijk belang en wat hen verbindt.  Zo werken we aan de Zuidrand, een gebied om te wonen en recreëren waar we trots op kunnen zijn.

Samenwerkende partijen

  • Projectontwikkelaars/eigenaars: Leystromen, Nederlandse Bouw Unie, VP Exploitatie/PS Vastgoedconcepten en  Zorgorganisatie Thebe.
  • Overheden: gemeente Goirle, provincie Noord-Brabant, De Erfgoedfabriek Noord-Brabant, waterschap De Dommel
  • Belangenbehartigers: Stichting biodiversiteit Goirle, Stichting Steengoed Goirle
  • Daarnaast worden inwoners/ omwonenden in verschillende fasen door één of meer partijen uitgenodigd om zich te informeren en zo mogelijk te reageren.

Kaderstellende taak gemeente
Als gemeente  werken we aan de  'procedurele' vervolgstappen zoals stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, inspraakbijeenkomsten en vergunningverleningen. We toetsen deze aan gemeentelijke, provinciale en landelijke afspraken. Denk bijvoorbeeld aan milieu- en parkeernormen Deze procedures publiceren we via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen zoals de gemeentepagina en mijnoverheid.nl.

2020: de bestemmingsplannen worden ter inzage gelegd en vastgesteld

Januari en mei 2019: stedenbouwkundige plannen goedgekeurd door het college
Maart 2016: convenant met samenwerkingsafspraken ondertekend
Oktober 2015: visiedocument  definitief

Het college heeft voor zowel de locatie Havep als voor de locatie Van Besouw een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Op basis van deze stedenbouwkundige plannen wordt voor beide locaties een bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting start de bouw op de locatie Van Besouw in 2020, op de locatie Havep in 2021.

Voor geïnteresseerden en mogelijke kopers/huurders: zie gezamenlijke website van projectontwikkelaars. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Zuidrand Goirle.