Bakertand

Sinds 1 januari 2018 is het gebied Bakertand weer aan de gemeente Goirle toegevoegd. Goirle en Tilburg hebben bij de overgang van het gebied naar Goirle afspraken gemaakt over de invulling van het gebied. Het westelijk gedeelte wordt een woonwijk. Het gebied tussen de Abcovenseweg en de Hoge Wal krijgt mogelijk ook een (gedeeltelijke) woonbestemming, maar dat is ervan afhankelijk of Primagaz daar blijft zitten.
Dit gebied tussen de A58 en Boschkens is een logische afronding en begrenzing van het grondgebied van Goirle. Bovendien kan de gemeente dankzij deze nieuwbouw weer flink groeien, wat de economische ontwikkeling van de gemeente ten goede komt.
Bakertand BV (gemeente Tilburg) neemt het initiatief bij de ontwikkeling van de woonwijk. Bakertand BV is eigenaar van veel gronden in het gebied.

Wat zijn de plannen?

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ‘Koersdocument Bacaertlant’ en daarbij wel voorwaarden gesteld ten aanzien van de verdere uitwerking. Dit wordt nu ter beoordeling aan de raad voorgelegd. Het Koersdocument geeft de richting en ambities voor de woningbouwontwikkeling aan in het gebied aan de noord-oost zijde van Goirle. Het gebied wordt begrensd door de Oostplas, de A58, de bebouwing van Boschkens en de Rillaersebaan. 
Het Koersdocument schets een wijk met een groen en dorps karakter, passend bij Goirle. Het wordt een heel royaal opgezette wijk met veel groen. De wijk kent een hoog ambitieniveau op het gebeid van energie, ecologie en duurzaamheid. De ambitie is om een energie neutrale wijk te realiseren. Langs de A58 is een geluidwal voorzien die het verkeersgeluid van de A58 moet reduceren. Door op deze wal zonnepanelen aan te brengen voorziet deze ook gedeeltelijke in de energievoorziening van de wijk. Eén van de uitgangspunten van het Koersdocument is dat Primagaz weggaat.
De ambities zijn vertaald in bij bijgevoegde schets.

Woningen

De eerst fase is het gebied ten westen van de Abcovenseweg, tussen A58 en de Rillaersebaan. Hier zijn 400 tot 420 woningen gepland. Alle categorieën woningen komen aan bod: rij-, 2-onder-1-kap-, vrijstaande woningen en ook een beperkt aantal appartementen. Er komen ook sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De planning is dat in 2021 de uitgifte van bouwrijpe kavels en de verkoop van woningen start.

Van Bakertand tot Bacaertlant

Deze naam grijpt erop terug dat het land van de familie Bac was, in oude schrijfwijze: “Bac-aert-lant”. De betekenis hiervan is een ontginning in “de aert of gemene” grond van de familie Bac.

Totstandkoming koersdocument

Bakertand BV heeft het ‘Koersdocument Bacaertlant’ opgesteld. Het Koersdocument Bacaertlant is tot stand gekomen na overleg met het zogenaamde ‘planteam’. Dit bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners uit het gebied, de omliggende wijken, het Biodiversiteitsteam en DuurzaamRielGoirle.

Stand van zaken en vervolg

Op 27 augustus 2019 presenteerde het college het koersdocument Bacaertlant aan de gemeenteraad tijdens de beeldvormende raadsvergadering. Daarna wordt het nog oordeelsvormend en vervolgens besluitvormend behandeld. Als de raad instemt met het koersdocument, wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierna vindt een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Goirle plaats.
Vervolgens wordt een bestemmingsplan gemaakt dat in procedure wordt gebracht.
Waarschijnlijk is de eerste verkoop van woningen in 2021/2022.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de grenscorrectie kunt u contact opnemen met:

  • Gemeente Goirle, Afdeling Ontwikkeling, T (013) 5310 679, of
  • Gemeente Tilburg, Afdeling Ruimte, T (013) 5428 261.