Proeftuin Goirle

Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast - Regte Heide in Goirle. Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied, een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van het puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling. 

Waarom een proeftuin?

Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin in het kader van het project "Aan de slag met de Omgevingswet". Dit houdt in dat medewerkers van gemeente en provincie en een expertteam van het ministerie van BZK samen met de betrokken partijen uit het gebied aan de slag gaan om oplossingen te zoeken in de geest van de nieuwe omgevingswet. De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat.

Stand van zaken proeftuin Goirle

Inmiddels zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met alle belanghebbenden in het gebied. Dat heeft nuttige informatie opgeleverd voor de puzzel die in het gebied gelegd moet worden. Naast deze zogenoemde grote stakeholdersbijeenkomsten organiseren we ook 'werkateliers' waarin we dieper ingaan op de problematiek van een specifiek onderwerp, samen met een kleinere groep direct betrokkenen. De werkateliers Fokmast en Hydrologie en ecologie leveren nieuwe en andere inzichten op die van invloed (kunnen) zijn op de uiteindelijke oplossing.

Vervolg

We zetten nu formele (wettelijke) stappen om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Daarvoor is een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) opgesteld. Als het te volgen proces is vastgesteld, gaan we werken aan mogelijke scenario's of oplossingen voor het gebied. De uiteindelijke oplossingen moeten worden vastgelegd in een Milieu Effectrapportage (MER) en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (een soort omgevingsplan).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de proeftuin Omgevingswet Goirle? Neem dan contact op met projectleider Joep Horevoorts, via T (013) 5310 654 of joep.horevoorts@goirle.nl.