Klachten en bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing van het college of wilt u bezwaar maken? Dan leest u hier waar u met uw opmerking, klacht of bezwaar terecht kunt.

Wilt u ons iets melden, bijvoorbeeld zwerfvuil, drugsafval, verstopte riolering, losse stoeptegels of kapotte speeltoestellen? Meld dit online via Fixi.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. U doet dit binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Datum bekendmaking is meestal de verzenddatum van het besluit. U beschrijft in het bezwaarschrift duidelijk waarom u het niet eens bent met het besluit. Het college moet na uw bezwaarschrift nog een keer naar het besluit kijken en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank

Wilt u bezwaar maken?

  • U kunt online een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig;
  • U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Goirle, t.a.v. Commissie voor Bezwaarschriften, Postbus 17, 5050 AA Goirle.

Zet in het bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Om welk besluit het gaat
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)
  • Let op: vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Bent u het niet eens met de woz-waarde, dan kunt u binnen zes weken online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning.

Meer informatie: Bezwaar gemeentelijke belastingen en woz-waarde.

Bent u het niet eens met de in rekening gebrachte legeskosten voor een omgevingsvergunning/APV, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening een online bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Houd uw DigiD inloggegevens bij de hand en kies na het inloggen in het formulier voor 'Opgelegde leges'.

Bent u niet tevreden over de manier waarop het bestuur of een medewerker van de gemeente u behandeld heeft? U kunt uw klacht online doorgeven.

Ombudsman

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw klacht dan kunt u zich richten tot de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijk organisatie, die uw klacht en de afhandeling daarvan nader onderzoekt. Meer informatie vindt u bij de de Nationale ombudsman. U kunt op werkdagen ook telefonisch contact opnemen via 0800-33 55 555.

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo’n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. U krijgt een tegemoetkoming als blijkt dat er sprake is van schade die niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Maak hiervoor gebruik van het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade.

Als u een aanvraag heeft ingediend, wordt dit behandeld volgens onze Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Goirle 2008. Deze regeling bepaalt onder andere dat voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade een drempelbedrag van € 300,00 moet worden betaald en dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager blijft. Het drempelbedrag van € 300,00 krijgt u overigens terug indien uw aanvraag door het college van burgemeester en wethouders wordt toegekend.