Medewerking plannen hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft medewerking verleend aan de initiatiefnemer voor het schetsplan voor de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat. Het plan voldoet aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het schetsplan moet nog verder uitgewerkt worden. Hiervoor houdt de initiatiefnemer eerst nog een omgevingsdialoog. Pas daarna starten de procedures.

Dit zogenoemde principeverzoek is nog niet met de omgeving besproken omdat de initiatiefnemer eerst een standpunt van het college wilde. De afgelopen jaren is al meerdere keren met de omgeving gesproken over de ontwikkelingen van de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat. Diverse plannen passeerden de revue.

Wethouder Liselotte Franssen (woningbouw): “Ik ben blij dat er schot zit in de ontwikkelingen voor deze prominente plek in het centrum van Goirle. De eerste stappen zijn gezet. Alhoewel de tuin er nu ook prachtig bij ligt, is het goed dat op deze plek woonruimte gerealiseerd wordt. Dit is ook altijd de bedoeling geweest. Naast alle lopende nieuwbouwprojecten zoals de Zuidrand en de Boschkens, is deze ontwikkeling een welkome toevoeging. Het gebrek aan woningen is hoog en de vraag naar gelijkvloerse woningen is groot. Het plan sluit perfect aan op de woonbehoefte in onze gemeente, op een prachtige locatie en dicht bij alle voorzieningen.”

Het schetsplan

Het plan bestaat uit maximaal 28 appartementen en één of meerdere commerciële ruimte(s) op de begane grond. Het plan omvat maximaal 19 dure koopappartementen en 9 midden dure koopappartementen. Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen aan de Tilburgseweg en vijf bouwlagen aan de Kalverstraat. Op de hoek is met zes bouwlagen een accent aangebracht. Hiermee wordt een passende aansluiting gevonden bij de dorpse maat en schaal.

Randvoorwaarden

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedetailleerd vastgelegd. Eén van de voorwaarden is dat ten minste 47 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, zodat het plan in voldoende mate voorziet in de parkeerbehoefte. Het nu gepresenteerde plan voorziet hierin. 37 parkeerplaatsen bevinden zich op het binnenterrein en 10 in de openbare ruimte aan de Tilburgseweg en Kalverstraat. Dit laatste is in principe inpasbaar. Een andere voorwaarde is dat de woningen voldoen aan de definitie van een zogenoemde nultredenwoning (gelijkvloerse woning). Alle appartementen voldoen hieraan.

Vervolg

Het plan moet nog in procedure gebracht worden. Hiervoor houdt de initiatiefnemer eerst nog een omgevingsdialoog met omwonenden en ondernemers uit het centrum. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt en kan een planologische procedure worden opgestart.

Achtergrond

De panden die op de hoek Tilburgseweg/Kalverstraat stonden, zijn enkele jaren geleden al gesloopt. Omdat invulling van deze hoek op zich liet wachten, is hier een tijdelijke tuin aangelegd. Het is altijd de bedoeling geweest om de hoek te bebouwen omdat het een markant punt is in ons dorpshart.